Група мистецтвознавчих і психологічних видів досліджень

Експертна спеціальність 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження»

Судово-мистецтвознавча експертиза – самостійний вид експертизи, під час якої здійснюється атрибуція і визначення культурної та історичної цінності рухомих предметів антикваріату або предметів мистецтва, а також установлення належності інформації, яка міститься на матеріалізованих носіях, до порнографії або такої, що пропагує культ жорстокості та насильства.

Об’єктами судово-мистецтвознавчої експертизи є твори мистецтва, а саме образотворчого (живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (професійного і народного), предмети антикваріату та колекціонування, кіно- та відеопродукція, фотоматеріали, які мають/можуть мати культурну, історичну, наукову, художню цінність та підлягають зберіганню.

Об’єктами дослідження у сфері захисту суспільної моралі може бути тільки візуальна та візуально-звукова інформація: відео, аудіовізуальна інформація, зображення, у тому числі фіксовані публічні дії з відтворенням сексуальних сцен. Такі твори можуть бути виконані з різних матеріалів, а також зафіксовані на будь-яких носіях (паперових, магнітних і кінострічках, електронних та ін.).

Дослідження здійснюється тільки в разі наявності об’єкта або надання безперешкодного доступу до об’єкта.

Основними завданнями судово-мистецтвознавчої експертизи є:

 • здійснення атрибуції твору (установлення автора твору, періоду створення роботи, її належності до певної школи або майстерні тощо);

 • визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану збереження твору;

 • установлення автентичності об’єкта; визначення якісних змін, що відбувалися з об’єктом у процесі його використання: установлення факту реставраційних втручань, довільних вилучень (утрат), доповнень, інших переробок, яких зазнав об’єкт;

 • визначення орієнтовної вартості твору;

 • визначення факту відповідності твору або продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Дослідження творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:

 • Чи має наданий на дослідження об’єкт культурну, історичну або художню цінність?

 • Коли, де і ким створений досліджуваний об’єкт?

 • Чи є наданий на дослідження об’єкт оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною іншою особою?

 • У якій техніці та з яких матеріалів виготовлено об’єкт?

 • З яких матеріалів створено об’єкт? (Залежно від видів матеріалів можливе проведення комплексного дослідження.)

 • Яким є стан збереження об’єкта?

 • Чи підлягав (підлягає) наданий об’єкт реставрації?

 • Чи є наданий на дослідження об’єкт автентичним?

 • Якою є орієнтовна вартість об’єкта, наданого на дослідження, у грошовому виразі (еквіваленті) на момент дослідження?

Дослідження продукції відповідно до вимог законодавства про захист суспільної моралі:

 • Чи має інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, порнографічний характер?

 • Чи належить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, до дитячої порнографії?

 • Чи належить наданий на дослідження предмет до продукції порнографічного характеру?

 • Чи містить твір, наданий на дослідження (кінематографічний, театральний, видовищний), сцени порнографічного характеру?

 • Чи містить наданий на дослідження носій інформації твори, що мають сцени насильства та жорстокості?

 • Чи містить наданий на дослідження носійінформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?

(Наведений перелік питань не є вичерпним).

Мистецтвознавча експертиза не вирішує питання лінгвістики (щодо символіки); питання встановлення віку людини (на кшталт «Чи брали участь діти?»). Віднесення осіб до певної вікової категорії або встановлення наявності в них фізичних вад здійснюють тільки фахівці в галузі судової медицини.

У супровідних документах (постанові, ухвалі, запиті) про призначення дослідження слід зазначити всю наявну інформацію про об’єкт дослідження, його роль у справі.

Твори мистецтва потребують дотримання спеціальних рекомендацій щодо поводження з ними та пакування, оскільки вони можуть бути виконані з різноманітних матеріалів, які мають свої фізико-механічні та фізико-хімічні властивості. Будь-які зміни стану фізичного збереження твору впливають на основні показники, за якими його оцінюють, його художню та матеріальну цінність.

Для повного та всебічного проведення мистецтвознавчого дослідження експерту необхідно надати дозвіл на зміну властивостей зовнішнього вигляду та/або часткове пошкодження об’єкта.

Дослідження продукції на відповідність вимогам законодавства про захист суспільної моралі

У разі потреби дослідити зміст комп’ютерної гри ініціатор дослідження залучає відповідного експерта в галузі комп’ютерно-технічних досліджень.

У разі виявлення на носії інформації великої кількості відео- та графічних файлів ініціатор дослідження вказує в ухвалі (постанові) назву файлів, які необхідно дослідити (великої кількості оптичних дисків – назву (номер) диска).

Дослідження продукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості, проводять тільки комплексно із залученням фахівців з психологічних видів дослідження.

Психологічна експертиза

Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та певні правові наслідки.

Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач: малолітні; неповнолітні; дорослого та похилого віку).

Предметом психологічної експертизи є психічні процеси, стани, властивості особистості, її непатологічні психічні аномалії, та їх слідові прояви, які можна виявити у продуктах діяльності, свідченнях оточуючих, відео- та аудіозаписах тощо.

Психологічна експертиза також може бути часткою комплексного експертного дослідження, якщо в органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), виникають питання, вирішення яких потребує синтезування спеціальних знань з різних галузей науки: психолого-мистецтвознавча, психолого-автотехнічна, психолого-лінгвістична, психолого-психіатрична тощо.

Головними завданнями психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи:

 • індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, основних якостей особистості, мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки;
 • емоційних реакцій і станів;
 • закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їх розвитку та індивідуальних властивостей;
 • особливостей психічної діяльності особи в юридично значущих ситуаціях.

Під час проведення психологічних експертиз використовуються загальновідомі в науковій практиці психологічні методики і такі, що пройшли державну атестацію, та їх авторські модифікації, що відбираються з урахуванням специфіки експертних досліджень і конкретних питань, поставлених перед психологічною експертизою.

Особливості призначення судової психологічної експертизи

Відповідно до особливостей конкретних обставин справи вирішувані психологічною експертизою питання рекомендовано узгодити з експертом з метою їх компонування у доцільні блоки.

Для проведення дослідження орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), надає експерту можливість психологічного обстеження підекспертної особи та матеріали кримінального провадження (цивільної/адміністративної справи).

Психологічне дослідження малолітньої особи проводиться за згодою її законного представника.

Орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має особливу увагу приділити свідченням або відомостям про особливості поведінки підекспертної особи у проблемних ситуаціях (конфлікти, покарання, втрати тощо) та свідченням про особливості її емоційного стану в певних обставинах (безпосередньо у момент подій, у час, що передував подіям, а також після їх завершення).

Для проведення психологічної експертизи (враховуючи вік підекспертної особи та питання, поставлені перед експертом) експерту необхідно надати: медичну документацію, документи, що підтверджують стан психічного здоров’я (висновок психіатричної експертизи та/або довідка), особову справу, шкільні характеристики і характеристики з місця роботи, свідчення співучнів, педагогів, колег, друзів, знайомих, родичів та інших людей, з якими підекспертна особа близько спілкувалася, відеозаписи тощо. У свідченнях рідних та близьких повинні бути відображені особливості її розвитку та поведінки, умов життя, оточення, притаманні їй схильності, захоплення, інтереси. За наявності також надаються щоденники, листи, зразки творчості підекспертної особи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа?
 • Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, які суттєво вплинули на характер її протиправних дій або злочину чи злочинних дій (зазначається, що саме має значення для органу (особи), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта): підвищена агресивність, схильність до підкорення, жорстокість, нерішучість, соціальні установки, мотиваційна сфера)?
 • Який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа в злочинній групі (лідер, підвладний, ведений тощо) і чи зумовлено це її індивідуально-психологічними властивостями та особливостями соціально-психологічної структури злочинної групи (злочинного угруповання)?
 • Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, що суттєво вплинули на характер її свідчень у справі?
 • Як саме сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити у разі потреби одного чи обох із них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток і відчуття благополуччя дитини?
 • Чи наявні у підекспертної особи зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному функціонуванню її як особистості і виникли внаслідок впливу певних обставин (зазначити обставини: безпідставне обвинувачення, незаконне позбавлення волі, наклеп, образа, заподіяння шкоди її громадським інтересам тощо)?
 • Чи є ситуація, що досліджується у справі, психотравмувальною для особи (прізвище, ім’я та по батькові)? Якщо ситуація є психотравмувальною, то чи завдано особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждань (моральної шкоди)?
 • Чи завдано особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждань (моральної шкоди) умовами ситуації (зазначаються умови ситуації), що досліджується у справі? Якщо особі (прізвище, ім’я та по батькові) завдано страждань (моральної шкоди), який може бути встановлено розмір грошової компенсації за завдані страждання (моральну шкоду)?
 • Чи спроможна підекспертна особа з урахуванням її вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку та умов мікросоціального середовища (залежність, погроза, омана тощо) розуміти реальний зміст власних дій та повною мірою керувати ними і передбачати їх наслідки?
 • Чи здатна підекспертна особа з урахуванням її емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку правильно сприймати обставини, що мають значення у справі, і давати про них відповідні показання?
 • Чи мали суттєвий вплив індивідуально-психологічні особливості та емоційний стан підекспертної особи на її поведінку в аварійній ситуації (у справах щодо керування транспортом або механізмами й автоматизованими системами на виробництві тощо)? (Комплексна психолого-автотехнічна)
 • Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій в емоційному стані (і в якому саме (сильний страх, пригніченість, розгубленість, відчай, емоційний стрес, фрустрація тощо)), що суттєво вплинув на її свідомість і поведінку (або згідно з матеріалами справи – на діяльність, виконання професійних обов’язків)?
 • Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій у стані фізіологічного афекту?
 • У якому емоційному стані перебувала підекспертна особа в період, який передував її самогубству?
 • Чи виник емоційний стан підекспертної особи в період, який передував її самогубству, унаслідок дій певної особи (зазначити: насильство, дії, які кваліфікуються як погрози, жорстоке ставлення чи систематичне приниження людської гідності тощо)?
 • Чи здатна підекспертна особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей та емоційного стану, правильно розуміти характер і значення скоюваних з нею дій та чинити опір (у справах про статеві злочини)?
 • Чи здатна підекспертна особа з урахуванням рівня її розумового розвитку та індивідуально-психологічних особливостей розуміти характер і фактичний зміст власних дій, керувати ними та передбачати їх наслідки?
 • Чи має підекспертна особа відхилення у психічному розвитку, які не є проявами психічного захворювання (інфантилізм, педагогічна запущеність, занедбаність тощо)? Якщо має, то якими є ознаки цих відхилень?
 • Чи вплинули (і як саме) індивідуальні властивості психічних процесів підекспертної особи (зазначити, залежно від того, що має значення у справі: пам’ять, увага, сприймання, мислення, особливості емоційних реакцій) на сприйняття нею особливостей та змісту ситуації (зазначити наявні ознаки ситуації, що досліджується у справі), на їх відтворення у показаннях?
 • Чи міг психологічний вплив, якщо такий мав місце, суттєво змінити вільне волевиявлення учасників комунікативного процесу?
 • Чи міг психологічний вплив призвести до дій осіб без осмислення їх можливих наслідків та у заданому обвинуваченими напрямі?
 • Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки та обставин подій (за матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за участю цієї особи)?
 • Якою є психологічна характеристика комунікативної діяльності особи (прізвище, ім’я та по батькові) у процесі відтворення нею подій (вказати, яких саме) під час проведення (вказати дату) за її участю слідчої дії (за матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)?
 • Чи наявні в поведінці особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій, під час проведення за її участю відповідної слідчої дії?
 • Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин подій (дата проведення) за участю особи (прізвище, ім’я та по батькові) ознаки здійснення на неї психологічного впливу з боку осіб, які брали участь у проведенні цієї слідчої дії?
2014.12.16
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter