Список опублікованих робіт працівників НДЕКЦ
при УМВС України в Черкаській області

 • Сидоренко Л.О. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з виготовленням чи збутом підроблених грошей.// Проблеми бізнесу: Збірник наукових праць. Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003. – Вип. 7. - С. 103-106.
 • Сидоренко Л.О. Поліграф, як засіб отримання орієнтуючої інформації.// Управління активними системами в бізнесі, освіті, техніці: Збірник праць міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003. – [ Укр., рос., англ. мова.) С. 49-51.
 • Сидоренко Л.О. Можливості судових експертиз у вивченні причин та обставин, що сприяють вчиненню злочинів. // Теоретичні проблеми попередження правопорушень: Матеріали наукової конференції. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. Юридичний інститут, 2005. - С. 26-29.
 • Сидоренко Л.О. Можливості ідентифікації повнокольорових копіювальних апаратів. // Техническая экспертиза документов: проблемы и развитие: Сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. (20-21 октября 2005 г., г. Киев) / Сост. Ковалев К.Н., Тимофеева Т.В. – К: ИПЦ МВД Украины, 2006. - С. 103-114
 • Сидоренко Л.О. Дактилоскопія: становлення та проблеми розвитку. // Засоби та методи «електронного навчання» в неперервній освіті: Тези міжвузівської науково-методичної конференції. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2006. – [ Укр., англ., рос. мови). С. 73-74.
 • Сидоренко Л.О. Криміналістична ідентифікація кольорових копіювальних апаратів. // Кримінальний процес в контексті європейських стандартів судочинства: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 грудня 2007 р.) / Ред. кол.: О.М. Джужа, М.В. Бочкарьов, С.М. Стахівський та ін. - Київський нац. ун-т внутр. справ. 2008. – С. 145-148
 • Сидоренко Л.О. Окремі можливості технічної експертизи документів у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Український вісник психоневрології – Том 16, вип.3 (56), додаток – 2008. Фармацевтичне право і доказова фармація в Україні (присвячена пам’яті професора І.Т. Депешко) : матеріали науково-практичної конференції (14-15 листопада 2008 р, м. Харків)/ За ред.. В.О. Шаповалової, В.В. Шаповалова, В.В. Шаповалова (мл), В.М. Коваленко. – Х., 2008. – С. 136-137
 • Сидоренко Л.О. Про специфічні засоби маркування стріляних куль.// Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань: тези наукових доповідей та повідомлень Першого міжнародного науково-практичного семінару. – Київ: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ, 2009 – С 107-108.
 • Сидоренко Л.О. Європол і Україна: перспективи співробітництва. // «Наука-2009: теоретичні та прикладні дослідження: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 23-24 квітня 2009 року». - Черкаси: СУЕМ, 2009. – С. 121-122.
 • Сидоренко Л.О. Деякі шляхи щодо запобігання використанню кольорових електрофотографічних апаратів для фальшування документів, цінних паперів та грошей. «Криміналістичний вісник» № 2 (12). 2009. – C.142-147.
 • Сидоренко Л.О. Судове почеркознавство та графологія: спільне та відмінне.//Наука -2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – С. 68-71.
 • Сидоренко Л.О. Біометрична ідентифікація людини: види, надійність, відмінність від криміналістичної ідентифікації. //Наука -2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – С. 106-108.
 • Сидоренко Л.О. Допустимість використання прихованих кодових міток (точок) для діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів. // Захист прав, свобод та законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального судочинства України: Всеукраїнська науково-практична конференція, 29-30 квітня 2010 року, м. Херсон, : матеріали: у 2 ч.- Запоріжжя:: Юридичний ін.-т ДДУВС, 2010. – ч.I.- С. 149-153
 • Сидоренко Л.О. Актуальні проблеми діагностики та ідентифікації кольорових лазерних принтерів, копірів та багатофункціональних пристроїв. // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 304-306
 • Біленчук П.Д., Сидоренко Л.О., Шульга О.О. Сто років світової криміналістики. // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 236-237.
 • Сидоренко Л.О. Технічна експертиза кольорових електрофотографічних зображень шляхом використання кодових міток – новий підвид технічної експертизи документів. // Плебсологічне осмислення перспектив розвитку Української держави. III Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ. 2010. Вип. 3. - С. 283-285.
 • Сидоренко Л.О. Сучасні можливості діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів. /Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 56.– К., 2011. – С. 101-109.
 • Сидоренко Л.О. Проблемні питання інформаційного забезпечення експертизи кольорових електрофотографічних зображень шляхом використання кодових міток. //Інформатизація судово-експертної діяльності : Матеріали круглого столу /упоряди. Мазніченко Ю.О., під заг. ред.. Садченко О.О. – К.: ННІПСК НАВС, 2012. - C. 70-72.
 • Сидоренко Л.А. Практика и проблемные вопросы использования скрытых меток в технической экспертизе документов // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы Международной науч.-практ. конф. / редкол.: Н.Н. Шведова [и др.]. – Волгоград: ВА МВД России, 2012.- C.177-181.
 • Сидоренко Л.А. Проблемные вопросы и преимущества криминалистической диагностики и идентификации цветных лазерных принтеров путем использования скрытых меток. // Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych: Materiały 8. Konferencji. Poznań, 29-30 września 2011 r. /pod redakcją Huberta Kołeckiego/. Wydawnictwo Poznańskie. – Poznań., 2012. – C. 185-209.
 • Сидоренко Л.О. Можливості технічної експертиз документів у боротьбі з тероризмом // Збірник матеріалів XVI міжнародної ювілейної науково-практичної конференції Ізмаїльський інститут водного транспорту «Юридичні, економічні, лінгвістичні та технічні аспекти сучасності». – Ізмаїл: ООО РИА «СМИЛ», №7.2.2012. – C. 77-84.
 • Сидоренко Л.О. Про кодові мітки в запитаннях і відповідях : інформ.-метод. посіб. / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2012. – 78 с.
 • Сидоренко Л.О. Технічна експертиза кольорових електрофотографічних зображень шляхом вивчення кодових міток та її можливості в отриманні доказової інформації. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 12 / ред. кол.: М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін.. – Х. : Право, 2012. – C. 197-205.
 • Сидоренко Л.О. Особливості призначення експертиз кольорових електрофотографічних зображень, які містять в собі кодові мітки, та підготовка матеріалів до їх проведення. // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 57 / Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2012. – C. 34-44.
 • Сидоренко Л.А., Смотров С.А. Значение результатов отдельных диагностических исследований в ходе технической экспертизы документов цветных электрофотографических изображений. // Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої між нар. наук.-практ. конф./ редкол. Бошицький Ю.Л., Біленчук П.Д.; Київ, ун-т права НАН України. – К. : Київ, ун-т права НАН України: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. - C. 181-187.
 • Сидоренко Л.О. Деякі шляхи вирішення окремих проблем у використанні кодових міток для діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів // Нормативне регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2013. – C. 154-162.
 • Сидоренко Л.О. Кодові точки, як засіб діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів : альбом ілюстрацій. / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. – 63 с. : іл.
 • Сидоренко Л.О. Практикум з дослідження кодових міток / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. – 64 с. : іл.
 • Сидоренко Л.О. Можливості виявлення зображень прихованих міток у поліграфічній продукції, оригіналами для виготовлення якої були кольорові електрофотографічні зображення : інф.-метод. посіб. / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. – 33 с. : іл.
 • Сидоренко Л.О. Достовірність документів як важливий фактор правомірного функціонування договірних стосунків господарюючих суб’єктів // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали III Міжнародної наукової конференції. – К.: КДАВТ, 2013. – C. 201-208.
 • Сидоренко Л.О. Про необхідність правового врегулювання використання кольорових електрофотографічних апаратів // Актуальні аспекти держави та права на сучасному етапі розвитку України: Збірник матеріалів XVII Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 червня 2013 р. Ізмаїльський інститут водного транспорту). – Ізмаїл: ООО РИА «СМИЛ», 2013. Ч.I. – C.64-67.
 • Сидоренко Л.А. Возможности получения новой криминалистически значимой информации в ходе реконструкции скрытых меток цветных электрофотографических аппаратов. / Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 1 /Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2013. - C. 238-247.
 • Сидоренко Л.О. Деякі проблемні питання застосування окремих норм нового КПК України в слідчо-експертній практиці // Інформаційні технології в юриспруденції: юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судова експертологія, ядерна безпека, грід-технології, судочинство. Зб. наук. пр. Міжнар.наук.-прак. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Біленчук П.Д. та інші.], - К.: Унів. Вид-во «Пульсари», 2013. – C. 221-225.
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter