Список опублікованих робіт працівників НДЕКЦ
при УМВС України в Черкаській області

 • Сидоренко Л.О. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з виготовленням чи збутом підроблених грошей.// Проблеми бізнесу: Збірник наукових праць. Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003. – Вип. 7. - С. 103-106.
 • Сидоренко Л.О. Поліграф, як засіб отримання орієнтуючої інформації.// Управління активними системами в бізнесі, освіті, техніці: Збірник праць міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003. – [ Укр., рос., англ. мова.) С. 49-51.
 • Сидоренко Л.О. Можливості судових експертиз у вивченні причин та обставин, що сприяють вчиненню злочинів. // Теоретичні проблеми попередження правопорушень: Матеріали наукової конференції. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. Юридичний інститут, 2005. - С. 26-29.
 • Сидоренко Л.О. Можливості ідентифікації повнокольорових копіювальних апаратів. // Техническая экспертиза документов: проблемы и развитие: Сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. (20-21 октября 2005 г., г. Киев) / Сост. Ковалев К.Н., Тимофеева Т.В. – К: ИПЦ МВД Украины, 2006. - С. 103-114
 • Сидоренко Л.О. Дактилоскопія: становлення та проблеми розвитку. // Засоби та методи «електронного навчання» в неперервній освіті: Тези міжвузівської науково-методичної конференції. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2006. – [ Укр., англ., рос. мови). С. 73-74.
 • Сидоренко Л.О. Криміналістична ідентифікація кольорових копіювальних апаратів. // Кримінальний процес в контексті європейських стандартів судочинства: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 грудня 2007 р.) / Ред. кол.: О.М. Джужа, М.В. Бочкарьов, С.М. Стахівський та ін. - Київський нац. ун-т внутр. справ. 2008. – С. 145-148
 • Сидоренко Л.О. Окремі можливості технічної експертизи документів у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Український вісник психоневрології – Том 16, вип.3 (56), додаток – 2008. Фармацевтичне право і доказова фармація в Україні (присвячена пам’яті професора І.Т. Депешко) : матеріали науково-практичної конференції (14-15 листопада 2008 р, м. Харків)/ За ред.. В.О. Шаповалової, В.В. Шаповалова, В.В. Шаповалова (мл), В.М. Коваленко. – Х., 2008. – С. 136-137
 • Сидоренко Л.О. Про специфічні засоби маркування стріляних куль.// Судово-балістичні дослідження та суміжні галузі знань: тези наукових доповідей та повідомлень Першого міжнародного науково-практичного семінару. – Київ: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ, 2009 – С 107-108.
 • Сидоренко Л.О. Європол і Україна: перспективи співробітництва. // «Наука-2009: теоретичні та прикладні дослідження: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 23-24 квітня 2009 року». - Черкаси: СУЕМ, 2009. – С. 121-122.
 • Сидоренко Л.О. Деякі шляхи щодо запобігання використанню кольорових електрофотографічних апаратів для фальшування документів, цінних паперів та грошей. «Криміналістичний вісник» № 2 (12). 2009. – C.142-147.
 • Сидоренко Л.О. Судове почеркознавство та графологія: спільне та відмінне.//Наука -2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – С. 68-71.
 • Сидоренко Л.О. Біометрична ідентифікація людини: види, надійність, відмінність від криміналістичної ідентифікації. //Наука -2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – С. 106-108.
 • Сидоренко Л.О. Допустимість використання прихованих кодових міток (точок) для діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів. // Захист прав, свобод та законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального судочинства України: Всеукраїнська науково-практична конференція, 29-30 квітня 2010 року, м. Херсон, : матеріали: у 2 ч.- Запоріжжя:: Юридичний ін.-т ДДУВС, 2010. – ч.I.- С. 149-153
 • Сидоренко Л.О. Актуальні проблеми діагностики та ідентифікації кольорових лазерних принтерів, копірів та багатофункціональних пристроїв. // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 304-306
 • Біленчук П.Д., Сидоренко Л.О., Шульга О.О. Сто років світової криміналістики. // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 236-237.
 • Сидоренко Л.О. Технічна експертиза кольорових електрофотографічних зображень шляхом використання кодових міток – новий підвид технічної експертизи документів. // Плебсологічне осмислення перспектив розвитку Української держави. III Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ. 2010. Вип. 3. - С. 283-285.
 • Сидоренко Л.О. Сучасні можливості діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів. /Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 56.– К., 2011. – С. 101-109.
 • Сидоренко Л.О. Проблемні питання інформаційного забезпечення експертизи кольорових електрофотографічних зображень шляхом використання кодових міток. //Інформатизація судово-експертної діяльності : Матеріали круглого столу /упоряди. Мазніченко Ю.О., під заг. ред.. Садченко О.О. – К.: ННІПСК НАВС, 2012. - C. 70-72.
 • Сидоренко Л.А. Практика и проблемные вопросы использования скрытых меток в технической экспертизе документов // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы Международной науч.-практ. конф. / редкол.: Н.Н. Шведова [и др.]. – Волгоград: ВА МВД России, 2012.- C.177-181.
 • Сидоренко Л.А. Проблемные вопросы и преимущества криминалистической диагностики и идентификации цветных лазерных принтеров путем использования скрытых меток. // Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych: Materiały 8. Konferencji. Poznań, 29-30 września 2011 r. /pod redakcją Huberta Kołeckiego/. Wydawnictwo Poznańskie. – Poznań., 2012. – C. 185-209.
 • Сидоренко Л.О. Можливості технічної експертиз документів у боротьбі з тероризмом // Збірник матеріалів XVI міжнародної ювілейної науково-практичної конференції Ізмаїльський інститут водного транспорту «Юридичні, економічні, лінгвістичні та технічні аспекти сучасності». – Ізмаїл: ООО РИА «СМИЛ», №7.2.2012. – C. 77-84.
 • Сидоренко Л.О. Про кодові мітки в запитаннях і відповідях : інформ.-метод. посіб. / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2012. – 78 с.
 • Сидоренко Л.О. Технічна експертиза кольорових електрофотографічних зображень шляхом вивчення кодових міток та її можливості в отриманні доказової інформації. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 12 / ред. кол.: М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін.. – Х. : Право, 2012. – C. 197-205.
 • Сидоренко Л.О. Особливості призначення експертиз кольорових електрофотографічних зображень, які містять в собі кодові мітки, та підготовка матеріалів до їх проведення. // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 57 / Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2012. – C. 34-44.
 • Сидоренко Л.А., Смотров С.А. Значение результатов отдельных диагностических исследований в ходе технической экспертизы документов цветных электрофотографических изображений. // Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої між нар. наук.-практ. конф./ редкол. Бошицький Ю.Л., Біленчук П.Д.; Київ, ун-т права НАН України. – К. : Київ, ун-т права НАН України: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. - C. 181-187.
 • Сидоренко Л.О. Деякі шляхи вирішення окремих проблем у використанні кодових міток для діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів // Нормативне регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2013. – C. 154-162.
 • Сидоренко Л.О. Кодові точки, як засіб діагностики та ідентифікації кольорових електрофотографічних апаратів : альбом ілюстрацій. / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. – 63 с. : іл.
 • Сидоренко Л.О. Практикум з дослідження кодових міток / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. – 64 с. : іл.
 • Сидоренко Л.О. Можливості виявлення зображень прихованих міток у поліграфічній продукції, оригіналами для виготовлення якої були кольорові електрофотографічні зображення : інф.-метод. посіб. / Л.О. Сидоренко. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. – 33 с. : іл.
 • Сидоренко Л.О. Достовірність документів як важливий фактор правомірного функціонування договірних стосунків господарюючих суб’єктів // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали III Міжнародної наукової конференції. – К.: КДАВТ, 2013. – C. 201-208.
 • Сидоренко Л.О. Про необхідність правового врегулювання використання кольорових електрофотографічних апаратів // Актуальні аспекти держави та права на сучасному етапі розвитку України: Збірник матеріалів XVII Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 червня 2013 р. Ізмаїльський інститут водного транспорту). – Ізмаїл: ООО РИА «СМИЛ», 2013. Ч.I. – C.64-67.
 • Сидоренко Л.А. Возможности получения новой криминалистически значимой информации в ходе реконструкции скрытых меток цветных электрофотографических аппаратов. / Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 1 /Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: Министерство юстиции Украины, 2013. - C. 238-247.
 • Сидоренко Л.О. Деякі проблемні питання застосування окремих норм нового КПК України в слідчо-експертній практиці // Інформаційні технології в юриспруденції: юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судова експертологія, ядерна безпека, грід-технології, судочинство. Зб. наук. пр. Міжнар.наук.-прак. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Біленчук П.Д. та інші.], - К.: Унів. Вид-во «Пульсари», 2013. – C. 221-225.
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вхід Скасувати   Ok   Введіть своє ім'я!
Увага! Для входу на сайт необхідно ввести свій e-mail та пароль.
Реєстрація Скасувати   Ok   На введений Вами E-mail надіслано лист з вказвками щодо продовження реєстрації.
Будь-ласка, перевірте свій E-mail
Введіть своє ім'я! Вибачте, але Ваше ім'я занадто коротке! Вибачте, але Ваше ім'я занадто довге! Введіть своє прізвище! Вибачте, але Ваше прізвище занадто коротке! Вибачте, але Ваше прізвище занадто довге! Введіть пароль! Вибачте, але Ваш пароль занадто короткий! Вибачте, але Ваш e-mail не коректний! Вибачте, але Ваш e-mail занадто довгий! Вибачте, але користувач з такими даними вже зареєстрований! Секретний код введений не вірно!
Увага! Всі поля обов'язкові до заповнення.
SEC CODE
Переконайтесь, що введений Вами e-mail є коректним,
на нього буде відправлено інструкцію з продовження реєстрації